Programi për Karrierë dhe Punësim

Mirësevini në qendrën tonë të karrierës dhe punësimit

Regio Kliniken GmbH

Institucioni: Spital privat, Staf: 2400+, Ueb: www.sana.de/regiokliniken

Pozita: Infermier/infermiere i/e përgjithshme , Orar të plotë, Elmshorn, Gjermani

Publikuar më 01.01.2017. Aktive deri më 01.04.2021

Gjenerata 2017

Përshkrimi i punës

Infermieria është një profesion shëndetësor i përqendruar në kujdesin e individëve, familjeve dhe komuniteteve, në mënyrë që ata të mund të arrijnë ta mbajnë shëndetin optimal ose ta shërojnë atë dhe rritjen e cilësisë së jetës.

 • Infermierja/i duhet ta ketë parasysh të evitoj të gjitha problemet të cilat e mundojnë të sëmurin. Ai/ajo duhet të jetë gjithnjë pranë të sëmurit, të dëgjoj urdhërat e mjekut që ndërlidhen me shërimin e të sëmurit. Mbikëqyrja e kujdesit infermieror duhet të bëhet nga kryeinfermierja, por jo nga mjeku apo ndonjë anëtar i bordit.
 • Infermierja/i duhet të bazohet në nevojat e shoqërisë, sepse shoqëria ka nevojë për shërbime infermierore.
 • Infermierja/i shquhet për kujdes autonom dhe bashkëpunues për njerëzit e të gjitha grup moshave, familjeve, grupeve të komunitetit për të sëmurët dhe për të shëruarit.
 • Infermjerja/i promovon shëndetin dhe kujdesin për të sëmurët duke parandaluar sëmundjen.
 • Përkujdesja shëndetësore është disiplinë mjekësore preventive terapeutike e cila kontribuon në shërimin e të sëmurit, zhvillimin dhe përparimin e shërbimit të kujdesit shëndetësor që duhet të realizohet në mjedise të paqes dhe luftës.
 • Infermieria është një nga disiplinat mjekësore gjithëpërfshirëse e cila merret me kujdesin e familjes, individit apo komunitetit, ku gjate funksionit të saj të degëzuar bënë promovimin, parandalimin dhe ruajtjen e shëndetit të të sëmurëve.
 • Infermierja/i angazhohet për ofrimin e kujdesit shëndetësor, duke respektuar parimet morale dhe etike të profesionit mjekësor, në mënyrë që kurrë të mos rrezikoj jetën dhe shëndetin e njerëzve.
 • Infermierja/i ka për obligim marrjen e të dhënave anamnestike, identitetin e të sëmurit, sigurimin shëndetësor, transferimet e të dhënave nga regjistrat mjekesorë, tek të dhënat e përditshme, plotësimin e recetave, urdhërave, certifikatat, raportimin e sëmundjeve infektive. Ajo/ai mban protokolin e të  sëmurëve, librin e aksidenteve në punë, sëmundjeve kronike, sëmundjeve infektive, regjistrat e vizitave në shtëpi, të dhënat për pushim mjekësor, të dhënat e përditshme të të sëmurëve, raportin e diagnozave, raportin mujor etj.

Përgjegjësitë

 • Krijimi i anamnezës infermierore, planifikimit dhe vlerësimit të infermierisë duke marrë parasysh burimin individual të pacientit (m / f)
 • Veprim me përgjegjësi bazuar në planifikimin e kujdesit individual
 • Zbatimi korrekt i standardeve të kujdesit
 • Kujdes dhe mbështetje e kujdesshme për pacientët tanë (m / f)
 • Organizimi i pavarur i ndërrimit të kryer si pjesë e përgjegjësisë për infermierët
 • Mbikëqyrja profesionale e vizitave të mjekut dhe zbatimi i të gjitha masave të kujdesit të trajtimit të përshkruar nga ana mjekësore
 • Raportim

Kualifikimet

Gjuha

 • Programi për Karrierë dhe Punësim vepron në kuadër të Kolegjit AAB dhe prandaj janë studentët e Fakultetit të infermierisë në Kolegjin AAB, ata të cilët kanë të drejtë të jenë pjesë e këtij Programi. Mësimi i gjuhës gjermane, i cili ofrohet nga kompania Lingua, fillon menjëherë pasi studentët t´i nënshkruajnë kontratat, të cilat janë dëshmi e seriozitetit të infermierëve të ardhshëm për t’iu përkushtuar mësimit të gjuhës gjermane dhe të vendimit të tyre për të punuar e jetuar në Gjermani.
 • Studentët, të cilët posedojnë njohuri paraprake në gjuhën gjermane, do t’i nënshtrohen fillimisht testit përcaktues të njohurive, për ta qartësuar nivelin e saktë të njohurive të të kuptuarit, të të folurit dhe të të shkruarit. Për të garantuar kushte optimale të mësimit kursi do të bëhet në grupe të vogla.
 • Është planifikuar që të ketë 4 orë akademike gjatë 5 ditëve të javës, si dhe detyra shtëpie. Kolegji AAB në kuadër të Programit është certifikuar si qendër e provimeve e ÖSD-së e njohur ndërkombtarisht. Pajisja me certikatën B2 të ÖSD-së është obligative për njohjen e diplomës dhe për fillimin e punës si infermier në Gjermani.

Çfarë nënkupton niveli B2?

 • Niveli B2 është tregues i standardizuar i njohurive të gjuhës së huaj në kuadër të Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencave për Gjuhë (Common European Framework of Reference for Languages).

Kushtet e konkursit

GjGjenerata 2017

Dokumentet e kërkuara

Lokacioni në hartë